/ ข้อมูลเบื้องต้น / ยกเลิกทัวร์ ต้องขอได้เงินคืน 100% ถ้า….

ยกเลิกทัวร์ ต้องขอได้เงินคืน 100% ถ้า….

จากเหตุการณ์โรคระบาดโคโรน่าหรือ COVID-19 ทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่นด้วยนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องเลื่อนหรือยกเลิกทริปท่องเที่ยวของตัวเองไปก่อน สำหรับคนที่ไปเองจองเอง ก็ต้องติดต่อขอยกเลิกตั๋วและการจองต่างๆด้วยตัวเอง แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองหรือซื้อทัวร์ไปก็สามารถที่จะยกเลิกทัวร์ได้ และมีโอกาสได้เงินคืนเต็ม 100% เพราะมีกฏหมายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว จาก ประกาศของกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553  โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางนำเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการขอเงินคืนจากผู้ประกอบการ

สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยตัวเอง ตามลิงค์นี้เลยครับ (รวมข้อมูลและรีวิว การยกเลิก เลื่อน สายการบิน ตั๋ว พาส โรงแรม ต่างๆ)


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง (เฉพาะซื้อบริการนำเที่ยว) ดังนี้

-แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน*
-แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินครึ่งราคา*
-แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงิน

ทั้งนี้จำนวนเงินที่คืน เป็นจำนวนเงินหลังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง (มีหลักฐานการจ่าย) ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ

โดยหลักเกณฑ์นี้ อ้างอิงจากจากประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553

อย่างไรก็ดีหากนักท่องเที่ยวผู้กระกอบการไม่ทำตามเงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังข่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2219-4025 (ในเวลาราชการ) หรือที่ DOT Call Center 0-2401-1111 (24 ชม.)

 

 

ที่มา กรมการท่องเที่ยว

 

 

รายละเอียดของประกาศ

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553

เพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานแบบสากล เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2553 ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืน ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

2 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยวให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ และ 3 ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

 

 

ที่มา

กรมการท่องเที่ยว

Manager Online

 

เรื่องน่าสนใจ