แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ยุคสมัยต่างๆของญี่ปุ่น


1 ญี่ปุ่นยุคก่อนประวัติศาสตร์(Prehistoric)

1.1 Paleolithic Age – 50,000 ปีก่อนคริสกาล ถึง 12,000 ปีก่อนคริสกาล
1.2 Jōmon period – 14,000 ปีก่อนคริสกาล ถึง 300 ปีก่อนคริสกาล
1.3 Yayoi period – 300 ปีก่อนคริสกาล ถึง ปีค.ศ. 250

2 ญี่ปุ่นโบราณ(Ancient)

2.1 Kofun period – ปีค.ศ. 250 ถึง ปีค.ศ. 550

3 ญี่ปุ่นในยุคเก่า(Classical)

3.1 Asuka period – ปีค.ศ. 550 ถึง ปีค.ศ. 710
3.2 Nara period – ปีค.ศ. 710 ถึง ปีค.ศ. 750
3.3 Heian period – ปีค.ศ. 790 ถึง ปีค.ศ. 1185

4 ญี่ปุ่นสมัยกลาง(Medieval) (1185–1573/1600)

4.1 Kamakura period – ปีค.ศ. 1185 ถึง ปีค.ศ. 1333
4.2 Kemmu Restoration – ปีค.ศ. 1333 ถึง ปีค.ศ. 1336
4.3 Muromachi period – ปีค.ศ. 1336 ถึง ปีค.ศ. 1573
4.4 Sengoku period – ปีค.ศ. 1467 ถึง ปีค.ศ. 1573
4.5 Azuchi-Momoyama period – ปีค.ศ. 1569 ถึง ปีค.ศ. 1603
4.6 Edo Period – ปีค.ศ. 1603 ถึง ปีค.ศ. 1868

5 อาณาจักรญี่ปุ่น (Empire of Japan) – ปีค.ศ. 1868 ถึง ปีค.ศ. 1945

6 ญี่ปุ่นในปัจจุบัน (Present)