แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

การตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น


หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ ไม่ต้องขอวีซ่า แต่อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดและดูตัวอย่างเอกสารได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ www.th.emb-japan.go.jp

การตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ
2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูลในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่างข้างต้น และหากปฏิเสธการ อ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้หลับประเทศ

ข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
1. บุคคนที่ได้รบอนุญาตให้พานักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
4. บุคคบที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ (3) และ (4) ตามกฏระเบียบกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

เตรียมสัมภาระก่อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและญี่ปุ่น
1. นำสัมภาระที่เป็นของเหลวใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อ Loak ขี้นเครื่อง
2. ของเหลวที่อนุญาตให้ถื่อขึ้นเครื่อง ได้แก่ ยา นมสำหรับเด็กทารก ครีม หรืออื่นๆ ที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุพลาสติก เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และะอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง

ข้อบังคับในการนำของเหลวขึ้นเครื่อง
1. นำของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำหอม โลชั่น ครีมทาผิว เจลใส่ผม ยาสีฟัน ลิปกลอส สเปรย์ฯลฯ แพ็กลงในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องให้หมด ซึ่งทจะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการผ่านการตรวจที่ด่าน
2. สำหรับบางคนที่มีความจำเป็นต้องการใช้ของเหลวบางอย่างบนเครื่อง โดยเฉพาะในการเดินทางไกล เช่น ยาน้ำ น้ำยาล้าง คอนแท็กเลนส์ เครื่องสำอาง รวมทั้งพิมเสนน้ำหรือยาหม่อง สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องนำของเหลวที่จะนำติดตัวไปด้วยทุกชิ้น (ไม่จำกัดจำนวน แต่ถุงต้องปิดสนิท) บรรจุลงในถุงพลาสติกใสที่ปากเป็นซิปล็อก (ต้องเป็นถุงซิปล็อกเท่านั้น)
3 สำหรับขวด กระปุก หรือหลอดทุกชิ้น จะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 3 ออนซ์ ยาสีฟันหลอดใหญ่ที่ม้วนพับจนเหลือต้นหลอดไม่อนุญาติให้นำขึ้นบนเครื่อง
4 สำหรับอาหารของเด็กและผู้ป่วยรวมทั้งยา ถ้าจำเป็นจะต้องนำของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ติดตัวขึ้นเครื่อง ในบางกรณีจะมีการอนุโลมผ่อนผันให้ แต่จะต้องนำของไปแสดงที่ด่านตรวจก่อน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของทางด่านตรวจว่าจะอนุญาตหรือไม่
5 เมื่อผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าเขตผู้โดยสารขาออก จะต้องนำถุงซิปล็อกใส่ของเหลวออกมาจากกระเป๋าถือ และแยกใส่ในถาดต่างหาก เพื่อผ่านการเอ็กซ์เรย์